Handelsbetingelser

Generelle betingelser

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som Kunden og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), ZA-ZA.ApS, betegnes som Sælger. Nærværende betingelser gælder for alle aftaler om salg, udlejning og ydelser, der præsteres af Sælger. Desuden gælder Sælgers seneste prisliste. Afvigelser er kun gældende for den enkelte opgave, hvis de er skriftligt vedtaget af Sælger. Fotos der findes på de tilhørende websites tilhører Sælger, og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres, eller på anden måde videreudnyttes uden Sælger’ skriftlige tilladelse. Sælger Forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning, afhentning eller lignende i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindrer Kunden i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Uanset hvad der måtte stå i en given kontrakt, vil handelsbetingelser altid være gældende. Der faktureres ud til det firma hvis CVR nr. er opgivet ved ordreafgivelse. Ønskes dette ændret forbeholder Sælger sig retten til at opkræve et beløb på kr. 50 for administrationsomkostninger.

Behandling af personlige oplysninger

I forbindelse med tilbud og/eller ordrer afgivelse, oprettes Kunden som debitor i regnskabssystemet. Sælger gemmer navn, adresse og telefonnummer. Endvidere lagres de enkelte ordrer/fakturaer. Dette er nødvendigt ift. garanti/reklamation og foreskrives endvidere af regnskabslovgivningen. Sælger giver ingen personlige data eller andre informationer videre til tredje mand (f.eks. direct marketingsfirmaer og lign.). De indtastede oplysninger bliver kun brugt til at servicere Kunden.

Misbrug

Såfremt Sælger konstaterer misbrug på eller af ZA-ZA ApS vil dette omgående føre til politianmeldelse. Ligeledes drages der omsorg for selskabets navne, varemærker og aktiver.

Gebyr

Eventuelle gebyrer, som ZA-ZA Aps måtte blive pålagt i forbindelse med udførelse af opgaver (kommune, miljøbidrag og andre offentlige instanser m.m.), betales til fulde af kunden.

Garanti

Sælger yder ved salg af produkter 1 års garanti, som loven foreskriver. Da Sælgers produkter er beregnet til B2B, kan der til private ikke ydes 2 års garanti, da producent ikke yder denne garanti overfor B2C. Brugen af timer og kørsel til udskiftning og udførelse i forbindelse med garanti, betales af kunden.

Tilbud, samt ordrebekræftelse

Ordrer til ZA-ZA ApS kan kun afgives pr. mail eller via faktureringssystem. Købers ordrer og bestillinger af enhver art er først bindende for Sælger, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Alle oplysninger i tilbud/ordrer og kontrakter er fortrolige. Dette betyder, at fremsendte tilbud/ordre ikke kan publiceres i nogen form, ej heller, som del af evt. referat hos kommuner m.v. Ordrer er først gældende, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse af Sælger. Sælger forbeholder sig retten til, i ferie- samt spidsbelastede perioder, at være op til fjorten dage om at afgive tilbud. Det er Kundens pligt ved ordreafgivelse at oplyse om fyldestgørende fakturaoplysninger. Ønskes der senere at rette i fakturaoplysninger forbeholder Sælger sig retten til at opkræve kr. 50,00. Såfremt kunden ønsker at Sælger skal deltage i møde med 3.part -eller mødet er nødvendigt for udførelse af opgaven, forbeholder Sælger sig rette til at kunden betaler for alle udgifter forbundet hermed.

Priser og specifikationer

Alle priser er eksklusiv 25% moms og fragt. Alle priser er i danske kroner. Sælger forbeholder sig retten til at regulere priserne uden forudgående varsel, dette gælder dog ikke for allerede bekræftede ordrer eller skriftlige kontrakter. Medmindre andet angives, er alle priser i danske kroner eksklusive moms. Alle specifikationer, mål, vægt m.v. på varer i kataloger, brochurer, produktblade eller andet salgsmateriale er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser hertil.

Produktansvar

Sælger henviser til den gældende lovgivning og praksis herom. Bliver Sælger pålagt produktansvar af tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang som Sælger’ ansvar er begrænset i forhold til parterne i henhold til produktansvar er denne part forpligtet til uden ophold af oplyse den anden part om dette.

Ansvar for udstyr

Ansvar for varer købt eller lejet hos Sælger, overgår til Kunden på leveringstidspunktet.

Ejendomsforhold

Ejendomsretten forbliver hos sælger, indtil fuld betaling af alle ydelser og varer, incl. renter mv. er erlagt. Hvis flere varer eller ydelser er solgt på samme aftale, er ejendomsforholdet gældende, indtil den fulde købssum for samtlige udstyr er erlagt.

Betaling

Såfremt betalingsdatoen overskrides, fremsendes rykker m.m. iht. renteloven. Ved overskridelse af betalingsdato påskrives rente 2% pr. måned, samt rykkergebyr på kr. 150,00 for hver rykker. Sælger forbeholder sig retten til at opkræve forudbetaling ved køb. Betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne på fakturaen, medmindre andet er aftalt. Uanset hvad kontrakt siger, så forbeholder Sælger sig retten til at opkræve betaling forud, såfremt Kunden ikke har overholdt sine tidligere betalingsbetingelser. Aconto betaling kan kun finde sted ved skriftlig accept af Sælger. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, sendes fordringen til inddrivelse via advokat efter tredje rykker. Sker dette, så forbeholder Sælger sig retten til fremadrettet at kræve betaling forud for opsætning, før evt. nye varer kan indkøbes. Ved køb af specialbestilte/specialfremstillede varer, forbeholder Sælger sig retten til at kræve betaling forud. I forbindelse med betaling af faktura, skal alle gebyrer der måtte være forbundet med betaling eller overførsel til Sælger (det være sig fra så vel indland og udland), skal til fulde betales af kunden.

Retur- og Fortrydelsesret

Ved køb af specialbestilte/specialfremstillede varer hos Sælger, er der ingen retur og fortrydelsesret.

Afbestilling

Ved afbestilling gælder samme vilkår som ved retur- og fortrydelsesret.

Forbehold og ændringer

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt udgåede varer og varer der ikke er på lager. Sælger forbeholder os retten til at bruge alle billeder samt kundenavne, som referencer på alle medier, medmindre andet er skriftligt aftalt med Sælger. Sælger forbeholder sig retten til at ændre og tilføje betingelser beskrevet heri. Det er Kundens ansvar at holde sig orienteret herom.

Særlige vilkår

Såfremt Sælger i kontraktperioden ikke kan eller vil fortsætte sin virksomhed, kan kontrakten overdrages til 3.part uden Kundens samtykke.

Klage muligheder

Klager skal være modtaget senest 8 dage efter modtaget udstyr, ellers anses det som accept. Klager for købt vare eller en tjenesteydelse, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Eller til Center for Klageløsning www.forbrug.dk. EU kommissionens klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Tilladelser til opsætning af juleudsmykning

Sælger indhenter ikke tilladelser hos ejendomsejere, kommune, politi m.v. om tilladelse til at arbejde i gaden, hvorfor Sælger ikke kan drages til ansvar ved evt. klager m.m. Kunden er selv ansvarlig for at indhente alle relevante tilladelser fra både private og offentlige instanser og udlevere kopi til Sælger inden opsætning kan begynde, medmindre andet er skriftligt aftalt. Udgifter forbundet med tilladelser, betales af kunden. Klager fra ejendomsejere, beboere, lægelokaler, butikker mm. er Sælger uvedkommende.

Betingelser ved juleudsmykning

Alle udgifter forbundet med leverance af el, er Sælger uvedkommende. Sælgeretablerer leverance i samarbejde med det på stedet værende elselskab eller energiforsyning. Afregning sker direkte hertil, ud fra måler monteret i forsyningsskab. Det er et krav at strømudtag er funktionelle i hele opsætningsperioden. Evt. driftsvigt relateret til ovenstående, kan udbedres af Sælgers elektriker og betales af Kunden. I tilfælde af facaderenoveringer/ejendomsrenoveringer/vejarbejde eller andet entreprenørarbejde, kan Sælger ikke holdes ansvarlig, for fyldestgørende opsætning af juleudsmykning. Såfremt opsætningen skal foregå af flere omgange, tilkommer der ekstra udgift hertil. Garantireparationer, der ikke kan foretages på stedet tages på lager, hvor de repareres og derefter genopsættes hurtigst muligt. Sælger er uden ansvar for leveringstid af garantienheder. Deadline for accept af fremsendte tilbud/kontrakt skal ske 14 dage efter modtagelsen, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt med Sælger. Det er alene Sælger der bestemmer hvad tid på året, det er hensigtsmæssigt at udlevere udstyr. Kunder uden kontrakt kan ønske, men ikke nødvendigvis få opsat og nedtaget på de dage de ønsker. Såfremt en mur skønnes at være af en beskaffenhed hvor der ikke kan opsættes juleudsmykning, forbeholder Sælger sig retten til ikke at opsætte på dette sted. Modtager man juleklistermærker gratis, og ikke sætter dem op i butikken, betales der for dem.

Forsendelse og returnering

Som udgangspunkt sender vi med Post Nord og GLS. Ved større forsendelser søger vi den billigste pris på fragt. Ordrer afsendes efter aftale med Kunden. Sælger laver ikke en dellevering, men sender en e-mail, hvis der er restordre. Systemet er baseret på afsendelse til Danmark, men sender gerne til udlandet. Forsendelse af udlejede varer der sendes retur, skal sendes som erhvervspakke enten med GLS eller Post Nord, så den er forsikret og skal fremsendes til Sælgers adresse. Fejlreturneret materiale opbevares højst i 14 dage, hvorefter det bortskaffes. Returneres udstyr personligt, efter kl. 17.00 eller i weekender og helligdage, skal udstyret være indpakket med tydelig markering af Kunden/afsender og sættes tilbage samme sted som hvor udstyret blev afhentet, medmindre andet er aftalt.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
ZA-ZA Display ApS
Industrivej 4A, Stilling DK-8660 Skanderborg
Telefon: 86 57 03 00
Email: za-za@za-za.dk

CVR: 42209872